Pień, powiat bydgoski 

24 kwietnia 2020

 

Projekt pod nazwą "Pień, stanowisko 9, powiat bydgoski – opracowanie i publikacja wyników badań wczesnośredniowieczno-nowożytnego cmentarzyska" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  Instytucją Zarządzającą Programem "Ochrona zabytków archeologicznych 2020" jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Realizatorem zadania jest Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo". Koordynatorem naukowym jest dr hab. prof. UMK, Dariusz Poliński (Wydział Historyczny, Instytut Archeologii UMK, Toruń).

Ponadto w skład kadry merytorycznej wchodzą:

Celem ogólnym projektu jest opracowanie, wraz z obowiązkową publikacją książkową, wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, w tym analiza i konserwacja pozyskanych w ramach tych badań zabytków. Zadanie jest realizowane w trybie
1-rocznym. 

Lokalizacja stanowiska archeologicznego:
 https://goo.gl/maps/nZhfNDVV19gbEkBo9

 

Celem szczegółowym przedsięwzięcia jest upowszechnienie i umiędzynarodowienie wyników badań na cmentarzysku wczesnośredniowieczno-nowożytnym w Pniu w gminie Dąbrowa Chełmińska. W ramach projektu zostaną kompleksowo opracowane źródła archeologiczne z lat 2005-2009 oraz wyniki przeprowadzonych analiz antropologicznych, archeozoologicznej, tkanin i C-14.

Rezultatem projektu będzie dwujęzyczna (polsko-angielska) monografia i broszura popularnonaukowa (obie w trybie Open Access) oraz materiały multimedialne (strona internetowa projektu, media społecznościowe). Pozwoli to na wprowadzenie do obiegu naukowego, także w wymiarze międzynarodowym, wyników badań jednego z bardziej interesujących cmentarzysk z obszaru Polski, na którym odkryto elitarne, bogato wyposażone groby komorowe z wczesnego średniowiecza, oraz położone w tym samym miejscu nowożytne pochówki ludności protestanckiej (mennonitów).

Powyższa publikacja powinna pomóc władzom samorządowym w ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego i jego promocji wśród lokalnej społeczności.

 

Charakterystyka naukowa:
Wyniki prac badawczych wczesnośredniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu, przeprowadzonych w latach 2005-2009, wskazują, że mamy do czynienia ze stanowiskiem o charakterze unikatowym. Odkryto tam jedyny w swoim rodzaju zespół wczesnośredniowiecznych, elitarnych grobów komorowych oraz jedno z nielicznych nowożytnych cmentarzysk o charakterze wiejskim; wczesnośredniowieczny pochówek konia to jeden z nielicznych przykładów tego typu zachowań funeralnych, nie tylko na ziemiach polskich, ale też na terenie całej Słowiańszczyzny Zachodniej. Tak więc upowszechnienie wyników tych badań, także w wymiarze międzynarodowym, w formie interdyscyplinarnej, dwujęzycznej monografii (języki polski i angielski) jest głównym celem zadania.

 

Ranga publikacji:

Książka będzie mieć bardzo istotny wpływ na obraz obrządku pogrzebowego ówczesnych społeczności. W monografii zostanie zaprezentowane kompleksowe opracowanie archeologiczne wyników badań wykopaliskowych cmentarzyska w Pniu z uwzględnieniem wcześniejszych, przypadkowych odkryć. Opracowane zostaną także wyniki wcześniej wykonanych analiz: antropologicznych pochowanych osobników, archeozoologicznej szkieletu konia i pozyskanych z grobów tkanin jedwabnych. Niezbędne będzie opracowanie graficzne terenowej dokumentacji rysunkowej i zabytków oraz wykonanie uzupełniającej dokumentacji fotograficznej ruchomych źródeł.

Efektem publikacji monografii cmentarzyska w Pniu będzie wprowadzenie do obiegu naukowego i środowisk konserwatorskich pełnych wyników prac archeologicznych na tym stanowisku, znanych do tej pory z kilku krótkich sprawozdań i artykułów o charakterze analitycznym i źródłoznawczym. Będzie to istotny krok w studiach nad obrządkiem pogrzebowym okresu wczesnośredniowiecznego i nowożytnego, nie tylko na pograniczu kujawsko-pomorskim, ale również w Polsce i Europie.

W dyskusji nad pojawieniem się grobów komorowych na obszarze piastowskiej Polski ważny argument będą stanowić uzyskane daty radiowęglowe. Z kolei trudno przecenić rezultaty prac badawczych związanych z nowożytną fazą cmentarzyska w Pniu, zwłaszcza że mamy do czynienia z obiektem nie tylko o charakterze wiejskim (cmentarzyska tego rodzaju są rzadko badane, a jeszcze rzadziej publikowane), ale będącym najprawdopodobniej miejscem pochówków ludności protestanckiej, być może także mennonickiej.

Planowane jest także (dla potrzeb dokumentacyjnych, jak również publikacji multimedialnych - popularyzatorskich) opracowanie 3D części unikatowych zabytków archeologicznych i obiektów z cmentarzyska różnorodnymi technikami, m.in. za pomocą fotogrametrii. Prace obejmować też będą rekonstrukcję trójwymiarową wybranych części stanowiska w oparciu o numeryczny model terenu i dane fotogrametryczne.

Poprzez publikację broszury popularnonaukowej oraz dzięki czynnemu włączeniu miejscowych władz samorządowych w upowszechnienie rezultatów proponowanego projektu. Celem przedsięwzięcia wydawniczego będzie również popularyzacja wiedzy o stanowisku w regionie i wśród lokalnej społeczności (powiat bydgoski i gmina Dąbrowa Chełmińska).

Aspekt cyfrowy przygotowywanej publikacji oraz jej dwujęzyczność, dostęp w formie elektronicznej zarówno do samej monografii, jak też do wybranych obiektów i zabytków pozwoli na umiędzynarodowienie rezultatów przeprowadzonych badań. Włączenie w realizację zadania lokalnych władz i mediów pozwolić ma na osiągnięcie konkretnego efektu w zakresie edukacyjnym, w tym uwrażliwienie miejscowej społeczności na kwestie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Ponadto pomóc ma w objęciu szerszą opieką nie tylko stanowisk archeologicznych w Pniu, ale także w regionie.

 

W związku z koniecznością wniesienia wkładu własnego, Europejska Fundacja "Pamięć i Dziedzictwo" zaprasza Osoby fizyczne i prawne, zwłaszcza samorządy, przedsiębiorców, instytucje krajowe i zagraniczne, do wsparcia darowizną na cel statutowy: "Wykopaliska w Pniu", a tym samym skorzystania z możliwości zostania Mecenasem Archeologii Polskiej .

 

Całkowity budżet Projektu wynosi 82.500,00 zł, z czego 66.000,00 zł (85 %) zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 16.500,00 zł (15 %) musi zorganizować nasza fundacja. W sytuacji, gdy zebrana kwota przekroczy wskazaną kwotę, nadwyżka zostanie przeznaczona na dodruk publikacji i jej dalszy kolportaż oraz na uroczyste podsumowanie Projektu i podziękowanie wszystkim Przyjaciołom, Partnerom, Współpracownikom i Mecenasom. Jesteśmy otwarci na ujęcie w publikacjach logotypów oraz informacji o Instytucjach i Osobach, które udzielą pomocy w powstaniu monografii, jak również chętnie wsłuchamy się w propozycje Partnerów Społecznych, Samorządowych czy Biznesowych. Jesteśmy otwarci na wszelką pomoc i współpracę, również poprzez sporządzenie umowy darowizny czy umowy barterowej. Zachęcamy Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Firmy, którym bliska jest popularyzacja dorobku polskich naukowców, do włączenia się w poczet Mecenasów i Darczyńców, a przez to promować również reprezentowane instytucje i podmioty jako zaangażowane w odkrywanie historycznego i kulturowego dziedzictwa.


Wyodrębniony rachunek bankowy projektu:

PKO Bank Polski S.A.: 83 1020 5011 0000 9002 0274 7590.

 

Masz pytania?

NAPISZ  DO  NAS