NAPISZ  DO  NAS

Masz pytania?

Villisaz - krzyżackie komturstwo i domniemana siedziba rycerska. Opracowanie i publikacja
wyników badań w Wieldządzu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

     Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie wyników badań krzyżackiego komturstwa i domniemanej późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej (pozostałości znajdują się na dwóch stanowiskach w Wieldządzu – 1 i 21, badanych w XX wieku). Charakter uzupełniająco-weryfikacyjny mają planowane badania nieinwazyjne. Kompleksowej analizie zostaną poddane nieopracowane późnośredniowieczne źródła. Dokumentacja będzie zdigitalizowana, a część materiałów zakonserwowana.
     Efektem finalnym będzie interdyscyplinarna monografia, uzupełniona przez broszurę popularnonaukową (w wolnym dostępie) oraz materiały multimedialne w internecie. Pozwoli to na całościowe ujęcie problematyki późnego średniowiecza w Wieldządzu oraz wprowadzenie do obiegu naukowego i środowisk konserwatorskich wyników badań krzyżackiej komturii. Opublikowanie wyników badań powinno też pomóc władzom samorządowym w ochronie archeologicznego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnieniu wiedzy o przeszłości wśród lokalnej społeczności.